[email protected]

(PDF) ALATNI STROJEVI I Ivano Petrovi - Academia.edu

Translate this pageALATNI STROJEVI I. Ivano Petrovi. UVODOva skripta je namjenjena uenicima I. tehnike kole TESLA u Zagrebu smjer strojarski tehniar, za lake praenje predmeta Alatni strojevi 1. Raena je u dva dijela, po jedan za svako polugodite.Alatni strojevi su jedan je od strunih predmeta u programu naobrazbe strojarskih tehniara. DIPLOMSKI RAD - COREnekih postupaka zavarivanja mogu se zavarivati i asimetrini 3D dijelovi. Kod svih postupaka zavarivanja plastomera pravilnu provedbu procesa uvjetuju tri imbenika[1]:precizno odreena temperatura za odreeni materijal ispravan pritisak brzina zavarivanja.

FESB Nastava Osnove tehnologija

Translate this pageZnaaj i podjela postupaka oblikovanja deformiranjem. Pojam plastine deformacije i pokazatelji plastinosti materijala. Promjene u materijalu kod deformiranja. Stupanj i brzina deformacije. Naini i podjela procesa zavarivanja. Izvori energije za zavarivanje. 1 sat :11. Elektroluno zavarivanje MIG i TIG zavarivanje . 1 sat FESB Nastava Tehnologija 1Translate this pageUvod:Podjela postupaka lijevanja. Livljivost. Talioniki agregati. Materijali za izradu kalupa i jezgri. Sigurnost i zatita kod zavarivanja i pridruenih procesa. 1 sat :2. 1. kolokvij. 3 sata :11. Uvod, Proizvodnja, Povijesni pregled, Tehnologija lijevanja, Podjela postupaka lijevanja, Osnovni pojmovi u ljevarstvu, Ljevaki MEIMURSKO VELEUILITE U AKOVU POLYTEHNI OF - Uvod, znaaj, razvoj i podjela postupaka obrade odvajanjem, osnovni pojmovi formiranje estice, sile rezanja, momenti, snaga i rad. - Pregled postupaka zavarivanja i opis glavnih postupaka zavarivanja. - Pregled postupaka lemljenja, natrcavanja, toplinskih rezanja i lijepljenja. 3.11

OPTIMIZACIJA ELEKTROOTPORNOG ZAVARIVANJA

Tablica 1. Podjela postupaka zavarivanja [2] Tablica 2. Postupci zavarivanja u ovisnosti o debljini materijala [3] Postupak zavarivanja Debljina materijala (mm) Ultrazvuno do 1 Mikroplazma 0,25 - 2 Laser do 3 Elektrootporno tokasto 0,25 - 5 Plazma 0,5 - 8 Plinsko (CH+ O) 0,5 - 8 MIG 0,5 - 50 TIG 4 MAG 3 REL 2 EPT 25 - 450 PRIMJENA TIG POSTUPKA ZAVARIVANJA U SPAJANJU zavarivanja se odvija s ili bez dodavanja dodatnog materijala (ice) u elektrini luk (slika 9.). Nakon toga slijedi zavarivanje i formiranje zavarenog spoja. [1] Slika 9. Poetak procesa zavarivanja. Slika 10. Proces zavarivanja u tijeku . Slika 11. Izgled zavara vodoravnog T- spoja Podvodno mokro zavarivanje REL postupak - VUKAPrikazana je podjela podvodnog REL zavarivanja, te detaljno opisan postupak, oprema te dodatni materijal specifian za mokri postupak podvodnog REL zavarivanja.

STUDIJA SLU AJA - wbc-vmnet.kg.ac.rs

1. Uvod 2. Osnovi postupka FSW 2.1. Princip rada 2.2. Faze procesa FSW 2.3. Metal ava Jedan od relativno novih postupaka spajanja materijala deformisanjem je proces FSW - Friction Stir Welding, koji se sve vie Izloena podjela ciklusa zavarivanja na dvije karakteristi ne faze omogu ava SVEUILITE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU1. UVOD Materijale moemo spojiti sa razliitim tehnikama. Postoje brojne podjele tehnika Podjela postupaka moe se nainiti prema vrsti energije potrebne za ostvarivanje spoja ili prema vrsti izvora energije. Razlikujemo dvije vrste zavarivanja:1. Zavarivanje taljenjem je spajanje metalnih dijelova u rastaljenom stanju na mjestu Tehnoloki postupak zavarivanja plata kuita za 1 1.Uvod U zavarivanju je vano da zavareni spoj odgovara zahtjevima kvalitete te da je traenog estetskog izgleda. Prije poetka zavarivanja vana je priprema spoja koja se moe Slika 1.1 Podjela postupaka zavarivanja pritiskom[11] 2. Zavarivanje taljenjem zavarivanje materijala u rastaljenom stanju na mjestu spoja

Teorijske i praktine osnove MIG/MAG postupka

2. Povijest zavarivanja 2.1. Sami poeci zavarivanja Veina postupaka koji se danas koriste u zavarivakoj praksi otkriveni su u 20. i 21. stoljeu. Postupci kao to su zavarivanje kovanjem, zavarivanje lijevanjem te postupak spajanja lemljenjem bili su poznati ve u starom vijeku. Sami poetak zavarivanja metala usko je vezan ZAVRNI RAD - repozitorij.fsb.hr2 Pregled zavarivanja 2.1 Razvoj zavarivanja u svijetu Veina postupaka zavarivanja razvijeno je u prolom stoljeu. Spajanje metala se razvijalo usporedno s razvojem spoznaja o metalima. Povijest spajanja metala je zapoela u bronanom i eljeznom dobu, na podruju dananje Europe i Bliskog istoka. Razvilo se kao sastavni dioMIG-MAG postupak zavarivanjaSlika 1. Podjela zavarivanja i vrste zavarivanja Dvije su osnovne grupe postupaka zavarivanja: zavarivanje taljenjem zavarivanje pritiskom Slika 2. Prikaz zavarivanja pritiskom Slika 3. Prikaz zavarivanja taljenjem